Trstinové jazero, Slanec

Prírodná pamiatka Trstinové jazero sa nachádza na úpätí Slanského hradného vrchu. Je to prírodný výtvor so 4. stupňom ochrany. Jazero bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku v roku 1990 a jeho rozloha je 0,8291 ha z toho vodná plocha zaberá 0,3642 ha. Lokalita má zoogeografický význam. Predmetom ochrany sú vzácne a kriticky ohrozené druhov živočíchov, najmä obojživelníkov, ktorých spoločný výskyt na jednej lokalite je ojedinelý a dôležitý z vedeckovýskumného, náučného, kultúrneho a ekologického hľadiska: mlok bodkovaný (Triturusvulgaris), mlok hrebenatý (Tritusus cristatus), mlok horský (Triturus alpestris), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), ropucha bradavičnatá (Bufi bufó), kunka žltobruchá (Bombina variegatd), hrabavka škvrnitá (Pelobates Juscus). Ďalej výskyt plazov – užovka obyčajná (Natrix natrie), slepúch lámavý (Anguis fragilis), vtákov – červienka obyčajná (Erithacus rubeculd), zelienka obyčajná (Carduelis chlóris), sýkorkovité (Paridaé), stmádkovité (Emberizidaé), oriešok obyčajný (Jroglodytes troglodytes), kačica divá (Anas platyrhynchos), sliepočka vodná (Gallinula chloropus). Z cicavcov bol zaznamenaný výskyt nepôvodného druhu ondatry pižmovej (Ondatra zibethicus). Vegetáciu reprezentujú bežné vodné a pobrežné rastlinné spoločenstvá – pálka širokolistá (Typha latifolia), pálka úzkolistá (Typha angustifoliá), kosatec žltý (Iris pseudacorus), vŕba krehká (Salixfragilis), svíb krvavý (Swida sanguined), hloh obyčajný (Crataegus monogynd), hruška planá (Pyrus pyraster), zob vtáčí (Ligustrum vulgaré), ruža šípová (Rosa canina), trnka (Prunus spinosa), javor poľný (Acer campestre), jabloň planá (Malus sylvestris), hrab obyčajný (Carpinus hetulus), dub letný (Quercus robur) a buk lesný (Fagus sylvatica). Z ohrozených druhov rastlín je zastúpený papradník močiarny (Thelypteris palustris). [zdroj infopanel náučného chodníka]

Kompletná fotogaléria z prostredia trstinového jazera https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/TrstinoveJazeraSlanec?authuser=0&feat=directlink.

Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.
Horné trstinové jazero, prírodná pamiatka.Momentálne bez vody.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.