Tag: Lužné lesy

Štátna prírodná rezervácia Vrbina sa nachádza v k.ú. obce Kameničná. Vyhlásená bola v roku 1993. Výmera rezervácie je 34.48 ha, pričom vodná plocha z toho tvorí 10.10 ha a lesné porasty 24.38 ha. Je súčasťou nadregionálneho biokoridoru rieky Váh, ktorý tvorí migračnú trasu fllóry a fauny. V prírodnej rezervácii v zmysle zákona NR SR č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny platí 4. stupeň ochrany. Chránené územie predstavuje vodnú plochu obkolesenú porastami drevín mäkkého lužného lesa. Je ukážkou vŕbovo-topľových porastov s krovitou a bylinnou etážou. Pôdy sú tu ťažké, ílovito-hlinité. Predstavuje mokraď s výskytom vodných a močiarných druhov rastlín a živočíchov,…

Počas Vianočných sviatkov nás bolo viac než nevyhnutné prevetrať. Juh Slovenska je nádherný. Lužné lesy, meandre, mŕtve ramená. Švagrovci zbalili Abby, mi Lauru, Dedo nás. Zažili sme peknú 3 hodinovú prechádzku, vďaka ktorej deti potom spali ako zarezané.  Huráááá :) A ja som rád, že som mohol vďaka Dedovi objaviť ďalší kus našej prírody. [fotogaléria]