16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Kampaň 16 Days of Activism Against Gender Violence je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy Women‘s Global Leadership Institute sponzorovaného Center for Women’s Global Leadership v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. November – Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách a za koniec kampane 10. December – Medzinárodný deň ľudských práv preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien.

Kampaň 16 dní aktivizmu je využívaná ako stratégia spájania sa jednotlivcov a skupín na celom svete v boji proti násiliu páchanému na ženách tým, že:
• zvyšujú povedomie o rodovo podmienenom násilí ako ľudsko-právneho problému na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
• posilňujú miestne aktivity v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách
• poukazujú na jasné prepojenie lokálnych a medzinárodných snáh zastaviť násilie páchané na ženách
• organizujú fóra, na ktorých spoločne vytvárajú nové efektívne stratégie v boji proti násiliu páchanému na ženách
• vytvárajú nástroje pre vytváranie tlaku na vlády, aby realizovali sľuby a záväzky, ktoré smerom k eliminácii násilia páchaného na ženách urobili

Kampaň 16 dní aktivizmu je odkazom pre všetkých ľudí, že na svete nebude pokoj a mier, rozvoj a spravodlivosť pokiaľ budú ženy vystavené násiliu.

Odkazom tohto ročnej kampane je: …KONAJME!

zdroj : [Fenestra.sk]
[stránka kampane na Facebooku]
[Fenestra na Facebooku]
[kalendár aktivít kampane]

...KONAJME!
...KONAJME!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.