PR Vrbina, mŕtve rameno Váhu

Štátna prírodná rezervácia Vrbina sa nachádza v k.ú. obce Kameničná. Vyhlásená bola v roku 1993. Výmera rezervácie je 34.48 ha, pričom vodná plocha z toho tvorí 10.10 ha a lesné porasty 24.38 ha. Je súčasťou nadregionálneho biokoridoru rieky Váh, ktorý tvorí migračnú trasu fllóry a fauny. V prírodnej rezervácii v zmysle zákona NR SR č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny platí 4. stupeň ochrany. Chránené územie predstavuje vodnú plochu obkolesenú porastami drevín mäkkého lužného lesa. Je ukážkou vŕbovo-topľových porastov s krovitou a bylinnou etážou. Pôdy sú tu ťažké, ílovito-hlinité.

Predstavuje mokraď s výskytom vodných a močiarných druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé (chránené podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.) sú ohrozené a zaradené do Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska.

Prírodná rezervácia je významnou zoo a fytogenofondovou lokalitou so 179 druhmi rastlín (26 drevín a 153 bylín). Cenný je výskyt pôvodných zoobiocenóz alúvia Váhu, stanovištne viazaných na územie rezervácie (ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce). Avifauna je zastúpená 99 druhmi. Rezervácia má prírodovedecký, krajinotvorný-ekostabilizačný význam. Vodná plocha je rybárskym revírom a výkon rybárskeho práva je povolený od 15.7 príslušného kalendárneho roka. Prístup k vodnej hladine je výlučne pešo a na miestach na to určených. [zdroj infopanel]

[fotogaléria] [panoramatická fotogaléria] [mapa ramena] [obec Kameničná] [Komárno a okolie – turistický sprievodca RRAKN]

Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná

3 Comments

  1. 07/02/2012

    strašne moc pekný kopec, ten Kriváň. nádherná výhľadová túra, kde sa človek pro dorbom počasí ide ufotiť.

  2. 07/02/2012

    :)) Pekna asociacia z mrtveho ramena ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.