PR Vrbina, mŕtve rameno Váhu

Štátna prírodná rezervácia Vrbina sa nachádza v k.ú. obce Kameničná. Vyhlásená bola v roku 1993. Výmera rezervácie je 34.48 ha, pričom vodná plocha z toho tvorí 10.10 ha a lesné porasty 24.38 ha. Je súčasťou nadregionálneho biokoridoru rieky Váh, ktorý tvorí migračnú trasu fllóry a fauny. V prírodnej rezervácii v zmysle zákona NR SR č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny platí 4. stupeň ochrany. Chránené územie predstavuje vodnú plochu obkolesenú porastami drevín mäkkého lužného lesa. Je ukážkou vŕbovo-topľových porastov s krovitou a bylinnou etážou. Pôdy sú tu ťažké, ílovito-hlinité.

Predstavuje mokraď s výskytom vodných a močiarných druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé (chránené podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.) sú ohrozené a zaradené do Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska.

Prírodná rezervácia je významnou zoo a fytogenofondovou lokalitou so 179 druhmi rastlín (26 drevín a 153 bylín). Cenný je výskyt pôvodných zoobiocenóz alúvia Váhu, stanovištne viazaných na územie rezervácie (ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce). Avifauna je zastúpená 99 druhmi. Rezervácia má prírodovedecký, krajinotvorný-ekostabilizačný význam. Vodná plocha je rybárskym revírom a výkon rybárskeho práva je povolený od 15.7 príslušného kalendárneho roka. Prístup k vodnej hladine je výlučne pešo a na miestach na to určených. [zdroj infopanel]

[fotogaléria] [panoramatická fotogaléria] [mapa ramena] [obec Kameničná] [Komárno a okolie – turistický sprievodca RRAKN]

Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná
Vrbina, Kameničná

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

3 Comments

  1. 07/02/2012

    strašne moc pekný kopec, ten Kriváň. nádherná výhľadová túra, kde sa človek pro dorbom počasí ide ufotiť.

  2. 07/02/2012

    :)) Pekna asociacia z mrtveho ramena ;))

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.