Zádielska tiešnava

Zádielska tiesňava (ľudovo nazývaná aj Zádielska dolina) je monumentálny krasový kaňon s hĺbkou takmer 400 m, dĺžkou 3 km, najužšia šírka dna 10 m. Nachádza sa v Slovenskom krase pri obci Zádiel v Košickom kraji. Je vytvorený vodami pretekajúceho Blatného potoka. Od roku 1954 je táto oblasť s výmerou 214,73 ha národnou prírodnou pamiatkou. Pozornosť zaujme najmä 105 m vysoká ihlanovitá skala vymodelovaná erozívnou činnosťou vody, ktorá pre svoj tvar dostala meno Cukrová homoľa. Cukrová homoľa je najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku. Charakteristiku flóry a fauny podmieňuje hraničné položenie medzi Slovenským krasom a Slovenským rudohorím. Územie je známe aj zvratom vegetačných pásiem. Zádielska dolina je známa už od praveku, prechádzala tadiaľto dôležitá komunikácia spájajúca Rožňavskú a Košickú kotlinu, čoho svedkom sú aj skromné historické pamiatky, najmä zo staršej doby bronzovej a valy hradiska na západnom svahu tiesňavy. Je verejnosti prístupná červenou turistickou trasou z obce Zádiel. [wikipedia]

Tiesňavou (a neskôr ponad ňu) vedie aj náučný chodník, ktorý sa začína nad obcou Zádielske Dvorníky – časť Zádiel a smeruje na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu proti toku Blatnického potoka. Po vyústení skalnej tiesňavy pri Ľavostrannej odbočke cesty do Bôrky odbočuje doprava cez drevenú lavičku nad Blatnickým potokom. Pokračuje po lesnej ceste až na okraj planiny. Z cesty možno odbočiť doprava na vyhliadkový bod. Trasa chodníka pokračuje smerom na juh po pastvinách Zádielskej doliny so skupinami stromovitej vegetácie až na najvyšší okraj planiny. Náučný chodník sa potom otočí na východ, mierne sa zvažuje a pri skupine stromov na južnom kraji planiny, smerujúc na juhovýchod, klesá cez typický drieňový porast až k východiskovému bodu. Možno ho prejsť za 4 hodiny. Náročnejší turista nemusí zostupovať po chodníku, ale môže pokračovať v ceste východným smerom po okraji Zádielskej planiny a po hrebeni zostúpiť až k ruinám Turnianskeho hradu. Za nepriaznivého počasia návštevníci môžu zájsť do chaty Bystrina (Jednota Košice); chata, otvorená počas letnej sezóny, sa nachádza v doline asi 300 m od zastávky č. 4. Smer náučného chodníka je v teréne i na tabuliach jednotlivých zastávok označený priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli. [SAZP] Tématické zastávky náučného chodníka :

  1. Št. prír. rez. Zádielska Tiesňava
  2. Geomorfológia
  3. Rastlinstvo
  4. Živočíšstvo
  5. Hospodárske využitie planín
  6. Zádiel v praveku
  7. Škrapy
  8. Lesné spoločenstvá

Informácie o geomorfológii, faune a flóre Zádielskej tiesňavy sa dajú získať na stránkach Slovenskej agentúry Životného prostredia http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkosk1/index.html.

[SAZP NHC Zádielska tiesňava] [Naucnechodniky.sk – Zádielska tiesňava] [sightseeing fotogaléria] [panoramatická fotogaléria]

Zádielská tiesňava, panoráma
Zádielská tiesňava, panoráma
Zádielská tiesňava, panoráma
Zádielská tiesňava, panoráma
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava
Zádielská tiesňava

One Comment

  1. […] A má veľmi rada svoju vnučku. A tak sme si vymysleli Zádielsku tiesňavu (informácie o Zádielskej tiesňave na misovic.net). Mamka & Rea, čakajúce na mňa a Lauru (idúcich tak 3km/hod) Ako inak, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.