Meliatský profil

Meliatský profil je vyznamnou geologickou (paleontologickou) lokalitou – odkryvom (neprirodzeným). Profil meliatskej série sú lomom odkryté geologické vrstvy na ľavom brehu rieky Muráň. Vystupujú tu vápence z rôznych geologických období, ktoré veľa objasňujú o vzniku zložitej geologickej stavby Gemera.

Meliatsky profil je prírodnou pamiatkou v správe štátnej ochrany prírody Slovenský kras. Nachádza sa v katastrálnom území obce Meliata v okrese Rožňava v Košickom kraji. Leží v záreze riečky Muráň, v lokalite Meliatský mlyn. Územie bolo vyhlásené v roku 1989 na rozlohe 15,4282 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu typického profilu meliatskej série, ktorý bol odkrytý ťažbou v lome. Je to prechodný člen medzi vrchným permom a spodným triasom. Budovaný je rôznymi vápencami so zastúpením skamenelín. Nachádzajú sa tu i menšie telesá vulkanitov. [wikipedia]

Podla neďalekej obce Meliata je pomenovaná tektonická super jednotka Západných Karpát – Meliatikum (v širšom slova zmysle) – sutúra po uzavretí Meliatského oceánu. Toto pomenovanie sa používa od roku 1973, kedy H. Kozur a R. Mock vyčlenili meliatskú sériu ako osobitnú jednotku s vývojom odlišným od Gemerika, ku ktorému bola pôvodne priraďovaná. Rekonštrukcia pôvodnej pozície jednotky je v dôsledku deštrukcie sedimentárnych sekvencií komplikovaná. Názory na členenie meliatika nie sú jednotné. Jedna skupina geológov vyčleňuje v meliatiku dve jednotky – príkrov Bôrky, ktorý prekonal vysokotlakovú metamorfózu a Meliatsku jednotku (chápané ako meliatikum v užšom slova zmysle), ktorej časti prekonali slabú alebo zanedbateľnú premenu. Ďalší však príkrov Bôrky pričleňujú ku Gemeriku. Prípadne je niektorými geológmi vyčleňovaná naviac aj samostatná Jaklovská jednotka (slabo metamorfované horniny subdukčnej melanže) a ofiolitovú formáciu údolia Bodvy. [wikipedia]

[fotogaléria] [archívny listing geocache GC1GZHX] [geocache Meliata (profil Meliatika s.s)]

Meliata (profil Meliatika s.s)
Meliata (profil Meliatika s.s)

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.