EnviGEO

Thailon's EnviGEO list

(picture taken from NEC Compound Semiconductor Devices, Ltd. webpage)

Numerical weather forecast
Web based weather services powered by “Interdyscyplinarne centrum modelovania matematycznego i komputerowego” Universytet Warszawski.
The weather channel
Another web based weather services. Online weather maps, forecast, radar centers, services etc.
AccuWeather
Web based weather services. Online weather maps, forecast, radar centers, services etc.
An Interactive Weather Display System
AccuWeather.com is pleased to announce that its latest product, AccuWeather.com RadarPlus, is now available. Never before have weather enthusiasts and businesses been able to customize and interact with weather data like this. Replace dozens of sources of weather data with RadarPlus and see the weather around you in a whole new way.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Po dlhom čase SHMU konečne prepracoval a zmodernizoval obsah svojich stránok. Pribudli dynamické prvky, lepšia orientácia na zákazníka a návštevníka stránok. Nový web poskytuje naozaj veľký výber informácii, veľmi jednoducho dostupných a v neposlednom rade aktuálnych : Meteorologická služba (Aktuálne počasie, Predpovede počasia, Prízemné tlakové pole, Snehové správy, Stav ozónu, Numerická a letecká meteorológia …), Hydrologická služba (Situácia na slovenských tokoch, Hydrologické aktivity, Operatívne údaje z automatických staníc…), Čiastkové a monitorovacie systémy (Meteorológia a klimatológia, Voda, Ovzdušie, Rádioaktivita), Projekt POVAPSYS
World Meteorological Organization
This global web site presents OFFICIAL weather observations, weather forecasts and climatological information for selected cities supplied by National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) worldwide. The NMHSs make official weather observations in their respective countries. Links to their official weather service web sites and tourism board/organization are also provided whenever available. Weather icons are shown alongside worded forecasts in this version to facilitate visual inspection. WEATHER OF SLOVAKIA
Informačný systém o ŽP
Kompletné informácie o životnom prostredí Slovenskej republiky. Portál patrí organizačne pod Ministerstvo životného prostredia SR a je prevádzkovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia. K dispozícii je Metainformačný systém, Informačný systém monitoringu životného prostredia – Ovzdušie, Voda, Meteorológia a klimatológia, Geologické faktory, Odpady, Biota, Pôda, Lesy, Cudzorodé látky v potravinách a krmivách, Rádioaktivita ŽP. Informačný systém o území, EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike.
EEA multilingual environmental glossary
The EEA aims to support sustainable development and to help achieve significant and measurable improvement in Europe’s environment through the provision of timely, targeted, relevant and reliable information to policy making agents and the public.
Stavy a prietoky
Server o povodiach a stavoch na vodných tokoch SR, prevádzkový Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Bánská Štiavnica. Ekvivalentný systém prevádzkovaný v Českej prepublike – http://www.povodi.cz/
Mapový server SAŽP
Online systémy : STAV LESOV SLOVENSKA, Centrálny geografický systém rezortu životného prostredia , CORINE landcover, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody, Katalóg chránených stromov, Mapa území zaradených do národného zoznamu chránených území európskeho významu, Mapa území zaradených do národného zoznamu chránených vtáčích území, Register základných sídelných jednotiek SR, Produkcia odpadu a nakladanie s odpadom v SR,Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele zložiek životného prostredia – Voda, Informačný systém o projektoch EIA, Čiastkový monitorovací systém – pôda, Katalóg dátových zdrojov
Digitálny model terénu Slovenska
Táto pocítacom spracovaná mapa je výsledkom spracovania ASCII súborov predspracovaných tromi inštitúciami ( SHMU Malý Javorník, Geofyzika Brno a VTOPÚ Dobruška ). Pôvodné ASCII súbory pokrývali cca 60-70% územia Slovenska, neboli spojité a neboli georeferencované v spojitom súradnicovom systéme. Pracovníci oddelenia DPZ tieto údaje postupne doplnili, georeferencovali a mozaikovali nad celým územím Slovenska pomocou digitalizácie vrstevníc z topografických máp 1:25 000. Tieto práce prebiehali v rokoch 1991-1994. Výsledkom je rastrový súbor 100 x 100 metrov, ktorého stredná chyba urcenia vo výške je +/- ( 1 ; 12 ) metrov v závislosti od polohy a clenitosti územia…
Oddelenie GIS SAŽP
Projekty oddelenia Geografických informačných systémov SAŽP prevádzkuje : SPOT panchro na okresnych strediskach SAZP, Strátégiu územného rozvoja a usporiadania Slovenska, HRON / DANUBE remote sensing DEMO projekt, CORINE Landcover, Drevinove zlozenie lesov Slovenska, Stav lesov Slovenska v roku 1996 –> stav z 7.9.2001. Tabulkovy prehlad scen zo senzora SPOT panchromatic za uzemie Slovenska, Tabulkovy prehlad scen zo senzorov LANDSAT TM a MSS za uzemie Slovenska, GPS merania a DGPS sluzba pre GIS aplikácie, Ubudanie ozonovej vrstvy, 3D pohlad na Vysoke Tatry zo satelitov SPOT, Zaplavy na Morave zo satelitu ERS 2 – SAR, SPOT Panchromatic na okresoch.
Svět geologie
Cílem těchto stránek, jejichž budování je na začátku, je popularizace geologických věd mezi nejširší veřejností. Věříme, že zajímavé informace zde naleznou i školy různých stupňů, sběratelé, členové různých spolků a sdružení, ale i jednotlivci. Připravujeme další rubriky, jako např. Geologie, Mapy nebo Paleontologie. Uvítáme i Vaše náměty a spolupráci na budování těchto rubrik.
Česká geologická služba
Česká geologická služba je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí. Je členem mezinárodních organizací geologických služeb EuroGeoSurveys, FOREGS (Fórum evropských geologických služeb) a ICOGS (Mezinárodní konsorcium geologických služeb).
Databáze ČGS
Prehľad dátových zdrojov Českej geologickej spoločnosti : Digitálne mapy, Geologické databázy, Zbierky, Archív, Knižnica a podobne.
Mapový server ČGS
Mapový server Českej geologickej spoločnosti, poskytujúci online mapové aplikácie ako prístup ku geologickým digitálnym dátam : Vyhledávaní podle LISTOKLADÚ, Vyhledávaní podle SPRÁVNÍCH CELKÚ, Vyhledávaní podle ATRIBUTÚ, GEIONFO, Tlač geologickej mapy, Významé geologické lokality ČR, Dekoračné kameny, Radonové mapy 1:50 000.
Náučné chodníky a náučné lokality
Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochramy prírody a krajiny v Banskej Bystrici, v roku 1997. Tlač: Merkantil spol. s r. o., Banská Bystrica, ISBN:80-88850-12-6
Minerálne pramene Slovenskej republiky
Slovensko je na výskyt minerálnych a termálnych vôd neobyčajne bohaté. Pre každú krajinu, v ktorej sa nachádzajú, majú veľký zdravotnícky, hospodársky a spoločenský význam. Na našom území sa nachádzajú všetky známe typy minerálnych vôd okrem rádioaktívnych, niektoré aj vo veľkých koncentráciách.
STAV LESOV SLOVENSKA
Drevinové zloženie lesov – Drevinové zloženie lesných porastov a jeho blízkost k prirodzenému, resp. cieľovému stavu je dlhodobým ukazovatelom miery ovplyvnenia lesa hospodárskou cinnostou. Zdravotný stav lesov – Negatívne zmeny ekologických podmienok v lesných ekosystémoch sú dôsledkom dlhodobého vplyvu antropogénnych faktorov (najmä imisií) a synergického pôsobenia abiotických a biotických škodlivých cinitelov.
Počasie 24 hodín denne
Meteo spravodajský server prevádzkovaný spoločnosťou Omega Plus, s. r. o, Jelšová 11, 831 01 Bratislava 37. Server poskytuje Biznis počasie, Predpoveď počasia na horách, Teploty vody vodných plôch, Teploty v letoviskách, Agro údaje, web kamery a podobne.
Katalóg chránených stromov
Vedením štátneho zoznamu chránených stromov je od 1.7.2002 poverené Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Centrum ochrany prírody a krajiny v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 14.7. 2003.
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody
Štátny zoznam zahŕňa : a.) prírastkový katalóg CHÚ a CHS, ktorý obsahuje chronologicky zapísané CHÚ a CHS, ich základné údaje a doklady o nich. b.) databázu CHÚ a CHS. c.) zbierku listín o CHÚ A CHS.
Snehové spravodajstvo
Snehové spravodajstvo z celého územia SLovenskej republiky.
Meteorologické stanice
Online informácie z doch meteorologických staníc – Jasná a Bratislava.
Horská záchranná služba
Oficiálne stránky Slovenskej horskej záchrannej služby. Nájdete na nich informácie o počasí na horách, Lavínovej situácii, Podmienkach na horách, Výstrahách. Záchranná služba taktiež prevádzkuje Horský informačný systém (HIS) – viď nižšie.
Horský informačný systém
Oficiálne stránky Horského informačného systému, prevádzkovaného Slovenskou horskou záchrannou službou. Na stránkach nájdete informácie o Slovenských horách (Zatiaľ sú spracované údaje len o Vysokých Tatrách, ale snahou HZS bude ich doplniť aj o ostatné pohoria – stav z 04.08.2005).
Numerical weather prediction
Online meteorologické aplikácie prevádzkované v Basel Univeristy, Geosciences Department – Meteorology, Switzerland. Nájdete tu Európske počasie, Meteogramy, Pictogramy, Aninated soundings, Wather movies, Meteorolgický model Európy,
Informačný systém SEVESO
Informačný systém poskytujúci prehľad Vybraných nebezpečných látok, Havárií, Kontrol, Online mapu havárii, Štatistické údaje o haváriách, Zoznami autorizovaných osôb a Zoznam podnikov.
Denne aktualne info o stave GPS satelitov
UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO) – GPS CONSTELLATION STATUS – Information in this file is retained for approximately seven days or until completion of the event; be aware that the information provided below may change.
DENNÉ merania pre DGPS
pre uzivatelov su na poziadanie cez INTERNET (ftp alebo www) k dispozicii hodinove subory vhodne na postprocessing s intervalom merani 1s ; presnost zavisi aj od mobilnej GPS uzivatela ; nasa referencna stanica ma submetrovu presnost t.j. presnost polohy pod 1m ; cena za denne meranie je v sucasnosti 480.-Sk/den resp. 20.-Sk/hod