GIS

Internet.gis.net

InternetGis.netTento projekt predstavuje internetové informačné stránky zastre‘ujúce rie‘enia a projekty, postavené na využití OpenSource GIS v geologických disciplínach. Tento informačný projekt bol pôvodne prevádzkovaný ako súčasť momentálne už však neexistujúceho projektu ELIGEOS, Elektronického inštitútu geologických vied, ktorého som spolu s Ing.Norbertom Hudecom, Ing.Alexandrom Smirnovom a Ing.Sidóniou Staňovou bol spoluzakladateľom a prevádzkovateľom. Súčasťou a zároveň neoddeliteľnou zložkou projektu je aj samostatný mapový projekt Geology MapServer, ktorý je postavený na technológiách OpenSource GIS. Tento mapový server predstavuje technickú podporu pri realizácií myšlienok využitia OpenSource GIS v geológií. Cieľom a úlohou projektu internet.gis.net je :

 • poskytnúť priestor pre aplikáciu GIS mapových služieb
 • poskytnúť priestor pre budovanie geologických databáz
 • podporovať myšlienku podpory a rozvoja OpenSource GIS aplikácií
 • podporovať myšlienku otvoreného prístupu k geologickým dátam a informáciam
 • pomáhať budovať koncept rozvoja a plánovania geologických OpenSource GIS systémov v geológií
 • pomáhať budovať koncept spoločnej štruktúry osnov výuky o existencii a možnostiach využitia OpenSource GIS v geologických disciplínach
 • kolektizovať dostupné články o GIS v slovenskom a českom jazyku
 • kolektizovať dostupné publikované materiály o nasadení OpenSource GIS aplikácií v slovenskom a českom jazyku
 • informovať o realizovaných projektoch a rie‘eniach, pri ktorých do‘lo k aktívnemu využitiu OpenSource GIS aplikácií

Geology MapServer

Geology MapServerGeologyMapServer je projektom zabezpečujúcim hosting pre geologické projekty (GIS mapová služba). V súčastnosti je k dispozícií nasledujúce softvérové vybavenie : Mapserver + mapscript + lib_ogr + lib_proj, PostGIS, PostgreSQL 8. K dispozícií je 1GB priestoru na HDD a na požiadanie pripojenie na MySQL databázu. V rámci projektu budete mocť použiť 5 email kont, SFTP/SCP pripojenie pre upload/download va‘ich geodát. Pre databázovú administríciu sú k dispozícií php alikácie PhpPgAdmin and PhpMyAdmin. Projekt Geology MapServer bol pôvodne, podobne ako GIS Portál prevádzkovaný ako súčasť projektu ELIGEOS, sekcia OpenSource GIS rie‘enia. Hlavné úlohy projektu Geology MapServer sú :

 • poskytnúť priestor pre webhosting a GIS OpenSource nástroje pre geologicé GIS projekty postavnené na využití mapových internetových služieb
 • poskytnúť priestor pre prevádzku a budovanie geologických databáz