Vodná stavba Ružín 1.

Vodná stavba Ružín je sústavou vodných stavieb Ružín 1 (rkm 70,900, akumulačná nádrž) a Ružín 2 (rkm 66,300, vyrovnávacia nádrž, umožňuje aj spätné prečerpávanie), vybudovaných na rieke Hornád v rokoch 1962 – 1972. Nachádza sa severne od mesta Košice, v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria v miestach, kde rieka Hornád preteká hlbokým údolím medzi strmými svahmi Volovských vrchov a Čiernej hory. Účelom týchto vodných stavieb je zabezpečiť úžitkovú vodu pre priemyselné účely, dobrý ekologický stav vôd, sploštenie povodňových prietokov, výroba špičkovej elektrickej energie a rekreačné možnosti obyvateľom. Zaujímavosťou je, že VS Ružín 2 je štartovacou elektrárňou ostatných elektrární na Slovensku. Prevádzkovateľom Vodnej stavby Ružín je Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice.

30.09.2017 sa v priestoroch VS Ružín 1 uskutočnil Deň otvorených dverí VS Ružín. V priestoroch elektrárne prebiehali prednášky o histórii výstavby a súčastnosti stavby, jej čistení a bola umožnená návšteva riadiaceho velína. Pre nás najzaujímavejšou časťou bol zostup do priestorov nachádzajúcich sa v podzemí múru priehrady a jeho následný prechod. Zamestnanci priehrady boli veľmi milí a ochotní, pre hostí zabezpečili občerstvenie a aj informačné materiály, z ktorých informácie čerpám v tomto článku. Vyslovene vrelo odporúčam využiť najbližšiu možnosť túto priehradu navštíviť. Rád si túto malú exkurziu zopakujem.

Hlavné parametre VS Ružín I.: kamenná, sypaná priehrada s výškou 59.2m, dĺžkou koruny hrádze 330m, šírkou v korune 6m a priemerným ročným prietokom Qa 15.455 m3/s. Maximálna prevádzková hladina 326.6 m n.m., minimálna prevádzková hladina 298 m n.m., maximálna retenčná hladina 327.6 m n.m. Objem: celkový objem 59 mil m3, stály 6.3 mil m3, zásobný 48.90 mil m3 a retenčný 3.8 mil m3. Zatopená plocha 390 ha, plocha povodia 1906.7 km2. Kóta koruny hrádze 329.60 m n.m., kóta dna hrádze 266.30 m n.m. Ročné vody: Q100 645 m3/s, Q1000 930 m3/s.

Hlavné parametre VS Ružín II.: betónová, gravitačná priehrada s výskou 27m, dĺžkou koruny hrádze 140m a šírkou v korune 6.5m. Maximálna prevádzková hladina 277.3 m n.m., minimálna prevádzková hladina 272.3 m n.m., maximálna retenčná hladina 278.6 m n.m. Objem: celkový objem 4.55 mil m3, stály 1.32 mil m3, zásobný 2.45 mil m3 a retenčný 0.78 mil m3. Zatopená plocha 70 ha, plocha povodia 1932.8 km2. Kóta koruny hrádze 279.60 m n.m., kóta dna hrádze 263.00 m n.m. Ročné vody: Q100 650 m3/s, Q1000 940 m3/s.

[fotogaléria z areálu VS Ružín I.]

DOD VS Ružín 1.
DOD VS Ružín 1.
DOD VS Ružín 1.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.