KML – Čo je to KML a čo obsahuje ?

Bod je geografická pozícia definovaná zemepisnou dĺžkou (longitude), zemepisnou šírkou (latitude) a v ideálnom prípade nadmorskou výškou (altitude). Ak placemark obsahuje bod, bod sám o sebe určuje pozíciu samotného placemarku (resp. jeho mena a grafického zobrazenia – ikony).

LineString zahŕňa spojenú skupinu čiarových segmentov (úsekov). Ak je LineString typu extruded, znamená to, že je jej poloha premietnutá k povrchu zeme vytvárajúc polygón.
LinearRing predstavuje uzatvorenú čiaru bez výplne, inými slovami vonkajší okraj polygónu. V ideálnom prípade môže byť LinearRing použitý ako vnútorný okraj polygónu, slúžiaci na vytvorenie “dier” v polygóne. Polygón môže obsahovať kolekciu LinearRing-ov. Polygón je tvorený vonkajším okrajom a 0 alebo viacerými vnútornými okrajmi. Tieto okraje dú definované LinearRing-ami. Ak je polygón typu extruded, jeho hranice sú premietnuté na povrch (pričom každý bod individuálne).
MultiGeometry (multikolekcia) je kontainerom pre jednu alebo viacero jednoduchých geometrických objektov (point, LineString …) toho istého objektu.
KML okrem samotných placemarkov môže obsahovať sieťový link , (NetworkLink), kontajnery (Container) a prekrytia (Overlay).
NetworkLink je referencia na ďalší KML (či KMZ) súbor, ktorý je umiestnený na lokálnom alebo vzdialenom počítači dostupnom v sieti internet (či intranet). Overlay je abstraktným elementom KML súboru, ktorý nemôže byť priamo použitý v KML súbore.
Overlay je zakladným nositeľom pre rastrové vrstvy, ktoré môžu byť vykresľované priamo na povrch zeme alebo na obrazovku. Obrázkove overlays môžu byť konfigurované spôsobom, ktorý zaručuje opätovné prekresľovanie v závislosti od času či zmeny zobrazenia. Overalys zabezpečujú zobrazovanie ScreenOverlay a GroundOverlay. Element ScreenOverlay prekresľuje (zobrazuje) vrstvu pozostávajúcu z rastrového obrázka, ktorý je pozične fixovanú na obrazovku. Používa sa na zobrazovanie kompasov, loga a podobne.
GroundOverlay zobrazuje vrstvu pozostávajúcu z rastrového obrázka, ktorý je prekresľovaný na zemský povrch, pričom poloha daného rastra je definovaná zemepisnými súradnicami šírkou severného ohraničnia obrázka (0 až ±90), šírkou južného ohraničnia obrázka (0 až ±90), dĺžkou východného ohraničenia obrázka (0 až ±180) a dĺžkou západného ohraničenia obrázka (0 až ±180).
Kontajner (podobne ako Overlay) je abstraktným elementom KML súboru, ktorý nemôže byť priamo použitý v KML súbore. Kontajner musí obsahovať jeden alebo viacero elementov (typu Folder alebo Document) a dovoľuje vytvorenie vložených hierarchií.
Zložka (Folder) slúži na oranizovanie (zhlukovanie) iných objektov (features) ako sú napr. ďalšie Folder, Placemarks, NetworkLinks alebo Overlays). Zložka je vediteľná ak sú jej predkovia (nadradené objekty) viditeľné.
Dokument (Document) je kontainerom (púzdrom) pre štýly, schémy a všetky prvky (features) KML súboru.